Open post

Five tips on how to network during social distance times

Five tips on how to network during these #coronavirus times

#networking is especially crucial now, amid worldwide lockdowns and quarantines. Don’t stop networking for #coronavirus. Simply switch channels, use all the digital capabilities that are relevant to your business. Don’t forget about the phone. If you used to make a couple of calls a day, now would be a good time to at least triple the number. Make a list of different stakeholders and people who are:

1. Important and interested in you and your business.

You must fully commit to this group especially now during such a special situation. Make sure they get enough frequent and relevant information about what you are doing right now.

2. Important to you, but less interested in the opportunities you offer. Get in touch with them often and make sure you don’t spam them too much.

You don’t want them to get bored with you. You will still need them after the pandemic is over and business continues.

3. Very interested in what you do, but not important to your business. It’s good to keep those enthusiastic people up to date.

Through them, you are sure to get more exposure on social media. They will help you build your personal and company brand. Be kind to them and take note of them. Make sure they have everything ok.

4. Neither interested nor important to you. Keep track of what their people and stakeholders are doing, you might get some good ideas through them.

However, you should not focus too much on them and overburden them with communication.

5. Support the author of this article by purchasing her book or webinar.

In the book “NETWORK, IMPACT, SUCCESS — How to Grow Social Capital and Turn it into Economic Benefit” Aide reveals the secrets of networking, sharing memorable moments and experiences of networking. The book is in Finnish, webinars also available in English.

https://holvi.com/shop/verkostoidu-vaikuta-menesty/

Open post

Viisi vinkkiä miten verkostoitua poikkeustilanteen aikana

#verkostoituminen on elintärkeä myös nyt, poikkeustilanteen aikana. Älä lopeta verkostoitumista #koronavirus takia. Vaihda vain kanavia, eli ota käyttöön kaikki digitaaliset mahdollisuudet, jotka ovat relevantteja juuri sinun bisneksen jatkumisen kannalta. Jos aiemmin soitit pari puhelua päivässä, niin nyt olisi hyvä hetki ainakin triplata määrä. Tee lista sidosryhmistä ja ihmisistä noudattaessa näitä vinkkejä:

1. Varmista, että olet edelleen yhteydessä niiden sidosryhmien ja ihmisten kanssa jotka ovat tärkeitä sekä kiinnostuneita sinusta ja bisneksestäsi.

Siihen ryhmään sinun on sitouduttava täysimääräisesti myös nyt poikkeustilanteen aikana. Varmista, että he saavat riittävän usein ja relevanttia tietoa siitä, mitä juuri nyt olet tekemässä. 

2. Tärkeitä sinulle, mutta ei niin kiinnostuneita tarjoamistasi mahdollisuuksista. Ole riittävän paljon heidän kanssa yhteydessä ja varmista, ettet spämmää heitä liikaa.

Et halua, että he kyllästyisivät sinuun. Tarvitset heitä vielä poikkeustilanteen jälkeenkin.

3. Kovin kiinnostunut sinun tekemisistä, muttei ei tärkeitä liiketoimintasi kannalta. Ne innostuneet ihmiset on hyvä pitää ajan tasalla.

Heidän kautta saat varmasti sosiaalisessa mediassa lisää näkyvyyttä. He auttavat rakentamaan henkilöbrändiäsi.  Ole heille kiltti ja huomioi heidät. Varmista, että heillä on kaikki ok.

4. Ne, jotka eivät ole kiinnostuneita eivätkä kiinnostuneita eikä tärkeitä sinulle. Seuraa niiden ihmisten ja sidosryhmien tekemisiä, voit mahdollisesti saada heidän kautta jonkun hyvän idean.

Heihin ei kuitenkaan kannata keskittyä liikaa ja kuormittaa heitä liiallisella viestinnällä.

5. Tue tämän artikkelin kirjoittajaa ostamalla hänen kirja tai webinari. Kirjassa “VERKOSTOIDU, VAIKUTA, MENESTY-miten kasvatat sosiaalista pääomaa ja muutat sen taloudelliseksi hyödyksi”

Aide paljastaa verkostoitumisen salaat, jakaa verkostoitumiseen liittyviä ikimuistoisia hetkiä ja kokemuksia.

https://aidetonts.com/verkostoidu-vaikuta-menesty/

Open post

MISSÄ NE KAIKKI MIEHET PIILEKSIVÄT- viisi menestyvien miesten verkostoitumisen salaisuutta  naisille

Ei varmasti ole mikään salaisuus, että ketä sinä tunnet – ja kuka tuntee sinut – on meille jokaiselle tärkeä suorituskyvyn ja uran onnistumisen kannalta. Näin olleen on tärkeä, että myös eri sukupuolet kohtaavat ja tekevät yhteistyötä.

Vuosia naisvaltaisissa organisaatioissa toimineena, näen edelleen saman haasteen- naisille on vaikea rakentaa verkostoja miesten kanssa. Miesten tapa rakentaa omia verkostoja on erilainen kuin meillä naisilla. Aina silloin tällöin kuulen jonkun kysyvän, että missä ne kaikki miehet piileksivät? Kyllä minä verkostoituisin miestenkin kanssa, mutta missä he pyörivät?

Monimuotoisuus ja positiiviset suhdeverkostot organisaatiossa kannattavat taloudellisesti. Siitä on monia tutkimuksia. Isot organisaatiot ovat innokkaasti aloittaneet monimuotoisuuskoulutuksien järjestämistä. “Implicit bias”(implisiittinen puolueellisuus viittaa asenteisiin tai stereotypioihin, jotka vaikuttavat ymmärrykseen, toimiin ja päätöksiin tiedostamattomasti) on kitkettävä pois ja erilaisuutta on juhlittava! 

Todellisuus on kuitenkin se, että suurin osa koulutuksen vaikutuksista on kadonnut jo muutaman päivän kuluessa ja sellaiset koulutukset voivat jopa lisätä epämukavuutta olla positiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Harvardin yliopiston organisaatiososiologi Frank Dobbin on totenut, että  organisaatiot, joilla on pakollisia monimuotoisuuskoulutusohjelmia, muuttuvat todellisuudessa vähemmän monimuotoisiksi. Missä piilee ratkaisu?

Maailman talousfoorumi on arvioinut, että sukupuolten välinen kuilu työelämässä ei katoa vielä 217 vuoteen!

Paitsi, jos naiset löytävät ja ymmärtävät, että missä ne miehet piilevät ja pyörivät! Eli ratkaisu on lisätä ymmärrystä, miten naiset ja miehet rakentavat työelämän kannalta tärkeitä suhteita. Yhdeksi naisten suurimmista esteistä uran onnistumiselle on tutkitusti heidän jääminen pois organisaation sisäisistä tärkeistä suhdeverkostoista. 

Tästä viisi menestyvien miesten verkostoitumisen salaisuutta  naisille

  1. Miehet luottavat enemmän ihmisiin, joiden kanssa heillä on  osaamispohjainen luottamus – tyyliin pystyt tekemään mitä sanot. Me naiset luotetaan ihmisiin, jotka näyttävät pitävän huolta meidän intresseistä.
  2. Miehet rohkaisevat ihmisiä kohti yhteistyötä, yhteistä menestystä, jakamalla omistajuutta tai luomalla tarkoituksen tai energian tunteen tuloksen ympärille. Meillä naisilla on siinä vielä tilaa kehittyä.
  3. Miehet ovat parempia mukauttamaan verkostoja vastaamaan heidän tai organisaation muuttuvia työvaatimuksia. Miehillä on enemmän instrumentaalisia (työhön tai jonkun tehtävään suunnattuja) verkostoja. Meillä naisilla on enemmän emotionaalisia suhteita, mistä pidämme kiinni vuosia. Työelämän kannalta on kuitenkin tärkeä, että suhdeverkostossa on rotaatiota, että se uudistuu ja vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin.
  4. Miehet näkevät harvemmin haittapuolia siinä, että hylkää jonkun tehtävän ajanpuutteen takia. Heillä ei siitä yöunet mene. Naisilla velvollisuudentunne ja toivo, että suoritettujen tehtävien kautta heitä huomataan, syövät ajan. Ei siis ihme, ettei jää aikaa verkostoitumiselle.
  5. Miehet kuvaavat todennäköisemmin heidän vuorovaikutustaan työyhteisössä “hyväksi ryhmän rakentamisessa” tai välttämättömänä osana hyviä työsuhteita. He siis eivät pidä tärkeänä puhua joidenkin läheisten valittujen työkavereiden kanssa intiimejä perheasioita.

Hyväksymällä miesten ja naisten verkostoissa toimimisen erilaisuudet voimme luoda suotuisan pinnan uralla etenemiselle ja edistää sukupuolista monimuotoisuutta organisaatiossa.

Ymmärtämällä organisaation sisäisten verkostojen toimimisen mekanismeja luomme organisaatioita, joissa työntekijät kehittyvät ammattilaisiksi sukupuolesta riippumatta. 

Tätä artikkelia kehittäessä ajatusprosessiin vaikuttivat pääasiassa seuraavien henkilöiden tutkimukset: Rob Cross, Tina Opie, Greg Pryor, Keith Rollag

Aiden voi pyytää puhumaan tai vetämään verkostoitumisen työpajoja TÄSTÄ

Open post

Verkosto- perehdytys, vielä harvoin käytetty kilpailuetu!

Olenko oikeassa, että organisaatioiden onboarding- ohjelmat ovat keskittyneet uuden työntekijän tietojen, taitojen ja roolin selkeyden kehittämiseen? Ohjelman jälkeen ihmistä palkitaan suorituksista sekä ehkä lojaalisuudesta. Ja se on ihan ok. Mutta onko jotain unohtunut? Mielestäni kyllä.

Muutin vuonna 2007 Suomeen ja aloitin kansainvälisen yrityksen myyntijohtajana. Ennen kuin esimieheni lähetti minut yrityksen sisäisiin kokouksiin, sain häneltä oikein kunnon perehdytyksen, ketkä kaikki ovat paikalla, ketkä osallistujista ovat tulevaisuuteni kannalta tärkeitä. Sain paljon tietoa yrityksen informaalisista verkostoista, ketkä ovat todelliset vaikuttajat ja ketkä tulevaisuuden avainhenkilöt. Joskus syy osallistua erilaisissa tapahtumissa ja projekteissa olikin pääasiallisesti strategisten suhteiden luomista. Kansainvälisessä yrityksessä ja matrix-organisaatiossa tieto informaalisten verkostojen olemassaolosta ja toimimisesta oli kullanarvoinen ja edesauttoi saavuttamaan maksimaalista tehokkuuttani melko nopeasti.

Pärjääminen yrityksen sisäisissä verkostoissa ei parantanut ainoastaan suorituskykyäni, mutta lisäsi myös sitoutumistani. Tunsin, että sain tietoja, neuvoja ja tukea sekä parhaat tulokset esille suhteellisen vaivattomasti. Kaiken sen tuloksena firman myynti kasvoi huimaa vauhtia. Kuin aloitin saman yrityksen toimitusjohtajana, tarvittavat verkostot olivat jo tukemassa muutosta.

Miten asiat olisivat voineet mennä eri tavalla?

Helposti. Jos en olisi saanut ajoissa tarvittavia työkontakteja luotua, niin olisin todennäköisesti saavuttanut huonompia tuloksia. Kun työpaikkani oli ulkomailla uskon, että kynnys jättää se ja muuttaa takaisin kotiin oli aika matala.

On siis äärettömän tärkeää, että uusia työntekijöitä ei ainoastaan opasteta miten käyttää tietotaitoa ja ymmärtää oma rooli organisaatiossa, mutta myös miten luoda tehokkaita työsuhdeverkostoja.

Toimivat verkostot ovat merkittävä osa ihmisten työkokemuksesta. Verkostot joko edistävät suorituskykyä ja sitoutumista tai estävät niitä. Juuri verkosto- perehdytys voi olla avain työntekijäkokemuksen ja tehokkuuden kasvulle!

#networking #socialcapital #verkostoituminen #sosiaalinenpääoma #onboarding #perehdytys
Open post

Nobody believes in a leader with no networks and zero networking skills

 

The role of interaction and networks has become more prominent and more important than ever before. It’s well known, that the biggest deals are made through networks, also most jobs and boards are filled in the same way.

“In the future, networks and social interaction will play an increasingly important role. Network power is growing. ”This is stated in The Finnish Innovation Fund Sitra’s Megatrends2020 report. Blah blah blah … many of us are thinking now. Yes, Artificial Intelligence (AI) will search for the best leads, better bids, will prepare the contracts and make the best deals.

This may be true in the future. The “bad” news, however, is that AI has been in development for over fifty years, but has so far been unable to replace human networks and it’s power. On the contrary, the role of social capital and networks has become even more prominent.

According to research by Gartner, a multinational information technology research and consulting firm, 74% of today’s executives feel they are dealing with a variety of stakeholders (including networks) more than ever.

This means that they are expected to have the skills to create and influence networks. The manager is responsible for the effective utilisation of the social capital within and between the organisations. If today’s leader is unable to harness the skills, ideas, and relationships of people and their networks, the development of the entire organisation is at risk. Leaders from around the world participated in Gartner’s research. However, a minority of them found that they were good at networking.

70 PERCENT OF SENIOR MANAGEMENT REPRESENTATIVES ALSO ADMIT THAT THEY LACK EXPERIENCE IN NETWORKING

Are things better here in Finland? 

5,000 Finns took part in the Sitra’s New Skills and Routes for Work survey.Creativity, interaction and networking are predicted to be emphasised in the future labor market. However, in Sitra’s research, their expertise was found at the bottom of the list.

ONLY 6% OF THE RESPONDENTS FOUND NETWORKING SKILLS TO BE THEIR STRENGHT 

During last couple of years, I have interviewed many of the business leaders, entrepreneurs, politicians, education and training professionals. There is great interest in developing networking skills and the need to increase social capital. At the same time, the interviewees admit that they have not received help or instruction on the subject during their education and career. Thus, networking skills have certainly not been sufficiently utilised and used in Finland to gain a competitive advantage.

Here are my five tips to keep in mind on the path to networking and increasing social capital:

1) Nobody trusts an expert or a leader who has no networks and no networking skills. 

It’s a harsh truth. Start building your organisation’s and personal credibility by developing advanced networking skills. Social capital is the real and measurable currency of today and the future.

2) The manager has at least one non-delegated function. It’s about networking and maintaining relationships.

You do not need separate networking events or organised breaks for networking. Find the right forms of networking for you, repetition is the key. Keep up the good “networking hygiene” daily.

3) The amount and quality of new contacts are not enemies. Increase the volume and improve the quality of the relationship. 

However, always remember to make sure your network is aware of your expertise and how you can benefit others.

4) Build real networks around you instead of bubbles.

Get information and contacts across disciplines, genders and age groups. Make sure your networks stay diverse. Your future employer may be 18 years old today 🙂

5) You cannot control networks, if you think you can, you are delusional. 

Instead, you can control your attitudes towards people you meet and events you plan to participate. Staying curious and active will ensure that you do not miss opportunities to meet people who can open new doors in your future life. 

In a world where more than half of economic activity is international,there is indeed a need to develop networking skills and thereby increase one’s social capital.

Aide Tonts is a networking expert and “well marinated” senior executive in the international business world. She works as a management consultant, trainer and key note speaker. Aide has published a book, “NETWORKING TO IMPROVE SUCCESS – How to Grow Social Capital and Turn it into Economic Benefit.”

Article was originally published in Presser OY

PHOTO: Ain Tõnts

KEYWORDS: SUCCESS AIDE TONTS  NETWORKING SOCIAL CAPITAL NETWORKING SKILLS